REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ

BIBLIOTEKI SZTUMSKIEGO CENTRUM KULTURY 

  

 1. W związku z obowiązkiem prowadzenia przez Bibliotekę szczegółowej ewidencji statystycznej każdy z Użytkowników wpisywany jest do Rejestru odwiedzin.
 2. Stanowiska komputerowe służą do poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy, podnoszeniu kwalifikacji i samokształceniu. Korzystanie z komputerów w celach informacyjnych i edukacyjnych traktowane jest priorytetowo.
 3. Stanowisko komputerowe wskazuje Użytkownikowi dyżurujący bibliotekarz. Biblioteka nie prowadzi rezerwacji stanowisk komputerowych.
 4. Przy stanowisku komputerowym może pracować tylko jedna osoba. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość pracy w grupie.
 5. Indywidualna sesja w danym dniu korzystania z komputera może trwać godzinę zegarową. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może wydłużyć czas pracy.
 6. Stanowisko komputerowe opuszczone przez Użytkownika na dłużej niż 15 minut, bez zgłoszenia tego bibliotekarzowi, zostanie udostępnione kolejnemu oczekującemu, bez zabezpieczenia wyszukanych wcześniej danych.
 7. Użytkownik zobowiązany jest zachować ciszę.
 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy przez dyżurującego bibliotekarza oraz możliwość natychmiastowego przerwania sesji i blokowania dostępu, jeżeli bibliotekarz uzna, że Użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeżeli nie są one uwzględnione w Regulaminie.
 9. Użytkownicy mają prawo do: 

·       korzystania z dostępu do Internetu;

·       pracy z oprogramowaniem zainstalowanym na stanowiskach komputerowych;

·       korzystania z własnych materiałów zapisanych na nośnikach elektronicznych;

·       zapisywania wyników poszukiwań oraz efektów swojej pracy na własnych nośnikach danych (o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim);

·       wykonania płatnych wydruków, według Cennika usług Biblioteki (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).

 1. Użytkownikom nie wolno:

·       wykorzystywać Internetu udostępnianego w Bibliotece do popełniania czynów niezgodnych z prawem, np.: działań naruszających ustawę o prawie autorskim, korzystania ze stron zawierających treści pornograficzne, propagujące rasizm i ksenofobię, obrazy drastyczne oraz w inny sposób gorszące lub zabronione przez prawo dla osób małoletnich;

·       wchodzić na strony zawierające nielegalne oprogramowanie oraz pobierać nielegalne treści;

·       łamać zabezpieczeń systemu;

·       kopiować oprogramowania; 

·       samowolnie usuwać usterki w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych;

·       instalować programów i gier oraz zmieniać konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na lokalnym dysku twardym;

·       przesyłać i udostępniać dane, które naruszałyby prawo;

·       prowadzić działalności komercyjnej w szczególności polegającej na przygotowaniu przy użyciu sprzętu produktów przeznaczonych do dalszej sprzedaży;

·       zapisywać w przeglądarkach internetowych i innych programach haseł do swoich kont (pocztowych, bankowych i innych stron internetowych);

·       spożywać posiłków i pić napojów przy stanowiskach komputerowych.

 1. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez użytkownika na twardym dysku, a w szczególności za dane osobowe, dane poufne, itp.
 2. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione własne nośniki w napędach komputerów oraz za dane utracone na skutek awarii systemu komputerowego, awarii zasilania lub jego braku.
 3. Użytkownik ma obowiązek wylogować się ze swoich kont pocztowych oraz innych serwisów przed zakończeniem pracy. Biblioteka nie odpowiada za dostępy do kont Użytkowników pozostawione po zakończeniu pracy.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność finansową i prawną za umyślne lub nieumyślne uszkodzenia sprzętu lub oprogramowania oraz za szkody będące skutkiem niewłaściwego wykorzystania udostępnionego mu połączenia internetowego.
 5. Użytkownik ma obowiązek poinformować dyżurującego bibliotekarza o wszystkich uszkodzeniach sprzętu w momencie ich zauważenia.
 6. Zakończenie korzystania ze stanowisk następuje najpóźniej 10 min. przed zamknięciem Biblioteki. Niedopuszczalne jest przedłużanie tego czasu. W przypadku niestosowania się do powyższego postanowienia bibliotekarz ma prawo wyłączyć komputer, z którego korzystał Użytkownik, bez względu na możliwość utraty pozyskanych wcześniej danych.  
 7. Po zakończeniu pracy Użytkownik pozostawia stanowisko w stanie, w jakim je zastał.
 8. Bibliotekarz może odmówić udostępnienia stanowisk komputerowych osobom:

·       w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających;

·       które ze względu na chorobę albo z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla pozostałych Użytkowników;

·       nie przestrzegają podstawowych zasad higieny, wzbudzającym odrazę brudem, niechlujstwem lub przykrym zapachem.

 1. Bibliotekarz może czasowo lub na stałe pozbawić prawa do korzystania ze stanowisk komputerowych Użytkownika niestosującego się do przepisów niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownikowi pozbawionemu czasowo lub na stałe prawa do korzystania ze stanowisk przysługuje odwołanie się od decyzji do Dyrektora Sztumskiego Centrum Kultury

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA WYKORZYSTANIA WIZERUNKU

PRZEZ BIBLIOTEKĘ SZTUMSKIEGO CENTRUM KULTURY

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych  jest Sztumskie Centrum Kultury ul. Reja 13, 82-400 Sztum.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest dokumentowanie i rozpowszechnianie informacji o organizowanej i prowadzonej działalności przez Administratora oraz jego promocja.

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  i /lub danych osobowych dziecka w jednym lub większej liczbie określonych celów.

UWAGA:

Informujemy, że uczestnictwo w spotkaniach/warsztatach/wydarzeniach organizowanych przez Administratora jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas w/w wydarzeń na stronie internetowej Administratora oraz na stronach internetowych partnerów, profilach internetowych zarządzanych przez Administratora oraz w mediach w celu dokumentowania i rozpowszechniania informacji o organizowanej i prowadzonej przez Administratora działalności.

Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celach innych niż te, w których dane osobowe zostały zebrane.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

Jak długo przechowujemy dane?

Dane osobowe będą  przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych lub do czasu wycofania zgody.

Jakie ma Pan/Pani uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych i /lub dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych o ile szczegółowe przepisy na to pozwalają.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.(22)53103 00

Każda osoba, której dane dotyczą, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie pisemnej u Administratora lub poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Administratora (podany niżej). Przy zgłaszaniu zmian w zakresie przetwarzania swoich danych osobowych i /lub dziecka należy dokładnie wskazać, których zdjęć, filmów czy treści zmiany te mają dotyczyć. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa. Wycofanie się ze zgody wiąże się z brakiem możliwości przetwarzania m.in. wizerunku przez Administratora od dnia złożenia wycofania, usunięciem wizerunku ze strony internetowej Administratora i partnerów, wewnętrznych materiałów, profili internetowych. Nie będzie możliwe zebranie upublicznionych wcześniej plakatów i ulotek.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do prowadzenia przez Administratora przewidzianej w statucie działalności. Podanie danych jest obowiązkowe, jeżeli tak stanowią przepisy prawa lub dobrowolne, jeśli odbywa się na podstawie zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Podanie danych osobowych może być warunkiem uczestnictwa w zajęciach/warsztatach/wydarzeniach prowadzonych i organizowanych przez Administratora.

Jak uzyskać dodatkowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

Adres do korespondencji: Biblioteka Sztumskiego Centrum Kultury, ul. Nowowiejskiego 14, 82-400 Sztum

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektor ochrony danych osobowych:

Wojciech Wilk adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.