§1.

1.     Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.

2.     Przy zapisie zgłaszający się powinien okazać dowód osobisty, legitymację szkolną, studencką lub paszport.

3.     Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązania rodzice lub opiekunowie prawni.

4.     Czytelnik zobowiązany jest informować o zmianie miejsc zamieszkania.

5.     W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

§2.

1.     Kaucje od czytelników pobierane są przy wypożyczeniu szczególnie cennych książek (w kwocie co najmniej aktualnej wartości książki).

2.     Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję rezygnując z korzystania z biblioteki, winien poinformować o tym co najmniej na trzy dni przed terminem wycofania.

3.     Po upływie roku od zaprzestania korzystania z biblioteki nie odebrana kaucja jest wpłacona na konto Sztumskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na zakup materiałów bibliotecznych.

§3.

1.     Czytelnik może wypożyczyć jednocześnie 4 książki.

2.     Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż na 1 miesiąc.

3.     Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony czytelników.

4.     Książki szczególnie cenne biblioteka wypożycza na okres 2 tygodni bez możliwości przedłużenia terminu zwrotu. Wypożyczenie w/w książki czytelnik kwituje własnoręcznym podpisem.

§4.

Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystania katalogu, wydawnictw informacyjnych itp.

§5.

1.     Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek.

2.     Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia, zniszczenia lub zabrudzenia książki odpowiada czytelnik.

3.     Wysokość odszkodowania ustala kierownik Działu Bibliotek Sztumskiego Centrum Kultury w zależności od aktualnej wartości książki na rynku wydawniczym i stopnia jej uszkodzenia. Na sumy płacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie. Czytelnik może za zgodą kierownika Działu Bibliotek Sztumskiego Centrum Kultury dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej książki inną książkę, nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki.

 

§6.

1.     Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w §3. ust. 2. Dział Bibliotek sztumskiego Centrum Kultury pobiera opłaty w wysokości ustalonej w zarządzeniu Dyrektora Sztumskiego Centrum Kultury.

2.     Jeżeli czytelnik, pomimo upomnień wysłanych, odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, Sztumskie Centrum Kultury dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§7.

Czytelnik nie stosujący się do przepisów regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Sztumskiego Centrum Kultury na wniosek kierownika Działu Bibliotek Sztumskiego Centrum Kultury.

§8.

Sprawy nie ujęte w regulaminie biblioteki regulują przepisy kodeksu cywilnego.

§9.

Prawo do interpretacji regulaminu posiadają upoważnieni pracownicy Działu Bibliotek Sztumskiego Centrum Kultury.

§10.

Regulamin udostępnia się czytelnikom poprzez wywieszenie go w miejscu widocznym w budynku Sztumskiego Centrum Kultury Działu Bibliotek.

 

 

Zarządzenie nr 4/2012

z dnia 16.03.2012 r.

 

Dyrektor Sztumskiego Centrum Kultury w sprawie ustalenia wysokości opłat za przetrzymywanie książek ponad termin określony w §3. ust. 2. Regulaminu Działu Bibliotek Sztumskiego Centrum Kultury.

 

 

 

 

 

§1.

Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w §3. ust. 2 Regulaminu Działu Bibliotek Sztumskiego Centrum Kultury pobiera się opłaty w kwocie:

 

 

·        Za wysłanie czytelnikowi pierwszego upomnienia – 5 zł

·        Za wysłanie czytelnikowi drugiego upomnienia – 10 zł

·        Za wysłanie czytelnikowi trzeciego upomnienie  - 15 zł

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16.03.2012 r.